FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

BesøkshusetKriterier for  å kunne få besøk i besøkshuset

Innsatte må ha påbegynt og / eller ha gjennomført forelderveiledningskurs i regi av Ringerike fengsel og /eller andre anstalter underlagt Kriminalomsorgen.

Innsatte må ha gjennomført to ordinære besøk i besøksavdelingen sammen med barnet / barna.

Besøkende må signere på at de er her på eget ansvar og samtykker i at de godkjenner å bli låst inn i samme bygning som den innsatte.

Besøk av barn i besøkshuset kan innvilges til alle innsatte som er far eller adoptivfar, og som har samværsrett med barnet. Hvis det anses viktig for innsatte under 18 år, kan vedkommende innvilges besøk av sine foreldre, med mindre særlige grunner taler mot det.

 

Besøket skal bare finne sted hvis det er til barnets beste, og det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Ved vurdering av barnets beste skal det innhentes uttalelser fra den som har forelderansvar, den barnet bor hos, barnet selv hvis det er fylt 7 år, eller eventuelt offentlige myndigheter. Hvor barnet er over 12 år, skal barnets mening tillegges stor vekt, så langt det er forenlig med sikkerhetsmessige hensyn.

Hvis det er til barnets beste og sikkerhetsmessige er ubetenkelig, kan person med daglig omsorg unntaksvis gis adgang til å overnatte i besøkshuset sammen med innsatte og barn. I særlige tilfeller kan representanter fra barnevernet eller annen offentlig myndighet gis tillatelse til å overnatte sammen med innsatte og barn.


Kjæledyr

Er det ikke tillatt å ta med seg inn i anstalten.

 

Bestilling av besøk

Innsatte skal fremme egen søknad, med vedlagt dokumentasjon på at han oppfyller vilkårene for bruk av besøkshuset.

Søknadene må være anstalten i hende 1 måned før planlagt besøk.
 

Metalldetektor/mottakelse

Av sikkerhetsmessige grunner må alle som skal inn i fengselet passere gjennom en metalldetektor portal. Portalen er lik de som finnes på enkelte norske lufthavner, og vi henstiller til besøkende om å unngå tøy med mange metallknapper, spenner og lignende (også piercing). Ingen besøkende får adgang til anstalten så lenge portalen gir utslag.

Dersom besøkende har med seg kontanter til innsatte, skal disse leveres betjentene ved ankomst. Betjentene sørger for at du får kvittering for det leverte beløp. Det vil bli gitt informasjon av en av anstaltens fengselsførstebetjenter. Etter passering vil besøkende bli transportert ned til besøkshuset.

 

Annet

Besøkshuset er røykfritt. All røyking må skje på utsiden av besøkshuset. All ut og innlevering av effekter skal være forhåndsgodkjent. Gjenstander som ønskes å tas med inn i forbindelse med besøket vil bli kontrollert og levert senere. Besøkshuset skal rengjøres etter bruk.
 


FORSIDEN         BARNESIDEN         SONE HER         BESØK         FENGSELSUTSALG         JOBBE HOS OSS             KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00