FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Utdanning av fengselsbetjenter


 

Det er kun Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS som utdanner fengselsbetjenter i Norge, og den eneste utdanningsinstitusjonen ligger i Oslo. Imidlertid er drøyt to av de fire semestrene (semester 2 og 3) lagt til et godkjent opplæringsfengsel (eks Ringerike fengsel) med en kombinasjon av undervisning og praksis i fengselet. Faginnholdet i praksissemestrene består av rapportlære, pasifisering og praktisk fengselslære. Herunder gjennomgås emner som sikkerhet, kontaktbetjentordningen, rusproblematikk, administrative bestemmelser, etikk, profesjonalitet, innsattes rettigheter, plikter og muligheter.

 I perioden man er plasser i et opplæringsfengsel er man under ledelse av en aspirantleder, og vil samtidig få tildelt en egen veileder. Det varierer noe fra år til år hvilke fengselsenheter som er godkjente opplæringsfengsler som fengselsaspirantene kan søke blant.

Det er en variert og utfordrende hverdag som møter deg om du velger å bli fengselsbetjent. Et fengsel er et lite samfunn i samfunnet der du tildeles en helt spesiell rolle. Som fengselsbetjent vil du ha ansvaret for sikkerheten til innsatte og ansatte i fengselet, samtidig som du ivaretar sikkerheten til de utenfor fengselet. Det er derfor du har ansvaret for et tryggere samfunn.

Å arbeide i fengsel handler både om kontroll, makt og grenser, men også om nærhet og åpenhet. Du må forstå situasjoner, finne frem til løsninger og på den måten legge forholdene til rette slik at den innsatte selv kan ta ansvar for sitt eget liv.

De formelle minimumskrav må være oppfylt for at en søker er aktuell for opptak til fengselsbetjentutdanningen.

 

Opptaksprosedyren

Justisdepartementet har oppnevnt en aspirantnemnd som består av direktøren ved KRUS, en fengselsdirektør, en fengselsinspektør og to representanter for de ansatte i fengselsvesenet. Utvelgelsen av aspiranter foretas av nemnda.

Opptak til Fengselsskolen annonseres som regel i juni, og du finner informasjon søknadsprosessen på hjemmesiden til KRUS, eller ved henvendelse til et fengsel. Den første søknadsvurderingen foregår i september, og opptaksprøver finner sted i oktober og november. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til opptaksprøve.

Prøvedagen består av en skriftlig oppgave, fysisk test og samtale med nemnda.

Aspirantnemnda kommer fram til sin konklusjon etter en samlet vurdering av søknaden, de innsendte papirene og opptaksprøven.

 

Opptakskrav

For opptak som aspirant ved Fengselsskolen kreves at søkeren:

 

I tillegg vil vi at du:

Etter å ha gjennomført Fengselsskolen, må aspirantene utføre plikttjeneste i fengselsvesenet i ett år.


 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00