FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Kriminalitetsforebygging / programvirksomhetKriminalomsorgen skal drives kunnskapsbasert etter ”what works” prinsippet. Programvirksomhet er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen som retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet. Ringerike fengsel har lang erfaring med slike tiltak og har siden 1999 tilbudt mange ulike programmer. Programmene kan gjennomføres i grupper eller individuelt. Vi har etter hvert opparbeidet oss en profil og tilbyr tiltak innenfor tre hovedfelt, rus, vold og familie/ nettverk. Når det gjelder tilbudet vårt skiller vi mellom programmer og andre rettede tiltak. Hovedprinsippet for alle tiltakene er at det har fokus på den enkeltes opplevelse av hva som er vanskelig og gjennom dette prøve å skape refleksjon og bevisstgjøring over eget liv før, nå og fremover.  Alle våre tiltak er på norsk og således et tilbud til innsatte som behersker norsk muntlig og skriftlig.

Programmene er frivillige og innsatte søker om å delta. Utvelgelse skjer fortløpende i forkant av hver gjennomføring.

Ringerike fengsel tilbyr for tiden følgende programmer (grupper på 4-7 deltagere):

Andre rettede tiltak:

Informasjon om de ulike programmene og tiltakene:

Sinnemestring Kriminalomsorgsmodellen

Programmet, som opprinnelig kommer fra det engelske Anger management, har nå blitt oppgradert i en ny versjon. I form slekter programmet på stressmestring som omtales lenger ned. Alle som opplever et aggresjonsproblem og som ønsker å lære litt mer om seg selv og eget sinne kan ha utbytte av dette programmet. Programmet tilhører den kognitive familien og tar sikte på å synliggjøre hvordan ulike situasjoner og hva man tenker kan påvirke/motvirke sinnefølelsen. Programmet gjennomføres av to programledere over to uker med til sammen 8 samlinger.

Stressmestring

Tilbys innsatte på avdeling A

Andre rettede tiltak:

Russamtaler

Som et ledd i arbeide med å bekjempe bruk av rusmidler i fengsel er det utviklet et alternativ til ordinær reaksjon som tap av fritidsfelleskap. Russamtaler vil nå kunne tilbys alle innsatte som avlegger positiv urinprøve, som erkjenne et rusproblem og ønsker å delta. Tiltaket består av fire samtaler hvorav den første er en avklaringssamtale som skal kunne avdekke innsattes motivasjon og egnethet for slike samtalene. Videre vil samtalene ha fokus på selve hendelsen og bruke kunnskapen om denne til å se på muligheter for å håndtere lignende situasjoner annerledes. Målet er å kunne forhindre bruk av rus i fremtiden ved at innsatte selv tar et bevisst valg basert på kunnskap og et eget ønske om å avstå. Se egen nettside www.russamtalen.no for ytterligere informasjon.

 

Kort-Program rus

Er et norskutviklet program laget etter modell fra Danmark. Målgruppen er alle innsatte som har tanker om å gjøre forandringer i forhold til eget rusbruk. I løpet av ca 8 timer vil deltakere kunne kjenne på egen motivasjon for endring og avklare mer for seg selv hva som skal endres. Videre vil deltakerne få noe mer kunnskap om hvorfor man velger rus og hvordan man kan erstatte rus ved å benytte annen positiv atferd. Det er også et viktig element å knytte kontakt med hjelpeapparatet. Derfor legger programmet opp til dialog mellom deltakerne og sosialtjeneste og helseavdeling. Hensikten er at tilført kunnskap og mer bevissthet styrker lysten til å søke hjelp.

 

Familiesamtaler

Familievernkontorene skal gi et tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien (Lov om Familievernkontorer) Ringerike fengsel samarbeider med Ringerike familievernkontor og melder inn behov for oppfølging. Samtalene gjennomføres på fengselet besøksavdeling med en familieterapeut.

Pappa-programmet

ICDP (International Child Development Programme) er et lavterskel foreldreveiledningsprogram som pleier og gjennomføres med 8 møter. ICDP har 3 hovedmål:

* Å fremme den positive oppfatning av og holdning til barnet.

* Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling

* Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende

Vi tar opp ulike temaer på hvert møte. Vi snakker om ferdigheter det er viktig å ha for å være en god pappa og kunne gi god omsorg til barnet/barna sine. For eksempel snakker vi om hvordan man kan vise at man er glad i barnet sitt, hvordan snakke om følelser med barna, om å følge barnets behov, om grensesetting og planlegging. Under møtene legges opp til et variert opplegg med informasjon, konkrete eksempler, refleksjonsoppgaver, filmer og samtaler om barna. Vi prøver å raskt skape trygghet i gruppa slik at fedrene kan lære mest mulig og dra nytte av hverandres erfaringer.

 

 

 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00